Loading... (0%)

FRÅGAN OM DET KOMMUNALA VETOT

21 december 2017

I augusti 2009 infördes regelförändringar för tillståndspliktiga vindkraftetableringar. Syftet med ändringen var att få en snabbare och enklare tillståndsprocess inför en planerad kraftigt utökad vindkraftsanvändning.  I samband med detta tillkom bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, 16 kap. 4 § miljöbalken, vid etablering av vindkraft.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016  i uppdrag att utreda hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats samt föreslå åtgärder om myndigheterna bedömer att det finns behov av ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndprocessen. Deras utredning landar i följande:

  • Rekommendationen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken ska upphävas.
  • Att förändringen skulle innebära att prövningen av vindkraft blir rättsäker samt likvärdig prövningen för andra tillståndspliktiga verksamheter.
  • Att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan och att kommunerna även fortsättningsvis kommer att ha ett stort inflytande över var vindkraftverken kommer att lokaliseras då de har en stark ställnings som remissinstans samt att översiktplaner har en stor betydelse vid prövningen.

Vi på Stena Renewable välkomnar och ställer oss bakom myndigheternas slutsatser. Om vi på ett effektivt sätt ska nå de politiska målen om 100 % förnybar 2040 behövs det fler tillstånd för vindkraftetableringar. Ett upphävande av bestämmelsen om kommunala tillstyrkan i 16 kap 4 § är ett första steg i rätt riktigt mot en smidigare och rättssäkrare tillståndsprocess för vindkraft.

Vi önskar en fin Jul och ett Gott Nytt 2018!

Stena Renewable

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare