Loading... (0%)
Stena Renewables uppdrag är att uppföra, äga och långsiktigt förvalta lönsamma vindkraftsparker. Bolagets mål är att bygga 40 vindkraftverk per år.

Vårt uppdrag och våra värderingar

Bolaget bygger sin verksamhet på de tre värdena Långsiktighet, Effektivitet och Respekt. Dessa värden är Stena Renewables tolkning av de grundvärden som gäller för Stena Sfären och som finns nedskrivna i ”Principer, trossatser och grundvärden för Stena AB”. Eller för att uttrycka det lika kortfattat som ägaren och koncernchefen för Stena AB, Dan Sten Olsson, ofta gör ”Det handlar om att bry sig!”

Samhällsengagemang

ETT VINDKRAFTVERK HAR EN LIVSLÄNGD PÅ CIRKA 20-25 ÅR. STENA RENEWABLES UPPDRAG ÄR ATT LÅNGSIKTIGT ÄGA OCH DRIVA VINDKRAFTPARKER, NÅGOT SOM INNEBÄR ATT VI BLIR LÅNGSIKTIGA VERKSAMHETSUTÖVARE I DE KOMMUNER OCH OMRÅDEN DÄR VI ETABLERAR VINDKRAFT.

För att lära känna bygden och för att befästa vår position som lokala företagare söker vi så långt möjligt samarbetspartners i vindkraftparkernas närhet. Vid en vindkraftsinvestering går cirka 12 % av investeringen till lokala och regionala verksamhetsutövare och när vindkraftverken är i drift är det en stor fördel om drift- och servicepersonal finns nära till hands. Dessutom behövs lokala entreprenörer för snö- och väghållning.

Utöver samarbetspartners så bidrar Stena Rewable till föreningslivet i de kommuner vi etablerar vindkraft. Varje år utgår vindbonus till föreningslivet i vindkraftverkens närhet. Vi är även med och stöttar idrottsrörelsen i flera av de samhällen som ligger nära våra projekt.

Läs mer om vindbonus >

Stena Sfären

SEDAN STARTEN 1939 HAR STENA UTVECKLATS TILL EN INTERNATIONELL KONCERN MED VERKSAMHET ÖVER STORA DELAR AV VÄRLDEN. VERKSAMHETEN SPÄNNER IDAG ÖVER FLERA OMRÅDEN; EXEMPELVIS REDERI, OFFSHORE, FASTIGHETER, FINANS OCH ÅTERVINNING.

Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, jämte hel-och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.  Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg.

Stena Sfären omsatte ca 60 Mdr kr under verksamhetsåret 2012. Antalet anställda uppgår till ca 20 000 personer.

För ytterligare information, se www.stena.com

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare