Loading... (0%)

Hitta områden

Stena skall bygga många vindkraftverk men äger själva inte fastigheter att bygga vindkraftverken på. Bolaget har därför kartlagt hela södra Sverige för att hitta områden för vindkraft. För att ett område skall vara bra för vindkraft behöver det blåsa bra. Inom och i närheten av området skall det vara få av myndigheterna utpekade s.k. motstridiga intressen (t.ex. naturreservat, Natura 2000-områden, kulturreservat etc). Det bör finnas få närboende och området skall vara stort nog att rymma minst fem vindkraftverk. Det är definitivt en fördel om området är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala översiktsplanen eller som riksintresse för vindkraft.

 

Vindmätning

Då ett lämpligt område utsetts tar Stena kontakt med markägarna och inleder arrendediskussioner. I ett tidigt skede börjar vi också mäta vinden. Initiell mätning av vinden sker ofta med s.k sodarutrustning (en typ av”ljudradar” som genom ljudpulser mäter luftens rörelser upp till 200 meters höjd).

Inom området etableras efter ett tag en mätmast för mätning av vind på ett antal (ofta tre eller fyra) höjder upp till ca 100 meter. Om området är stort kan kompletterande mätningar behövas.

Stena lägger mycket resurser på att mäta och analysera vinden då det är den enskilt viktigaste förutsättningen för att möjliggöra ett projekt.

 

Tillstånd/miljöprövning

Vindkraftverk klassas som miljöfarlig verksamhet eftersom de påverkar sin omgivning genom bl.a. ljud, skuggning, transportarbete och förändring av landskapsbilden. Reglerna om miljöfarlig verksamhet finner man i miljöbalken (SFS 1989:808) med dess följdförordningar.

För att få bygga vindkraftparker med fler än sju vindkraftverk samt för vindkraftverk över 150 meter krävs tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). Vid etablering av mindre parker krävs en anmälan till den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En ansökan om tillstånd för att få bedriva vindkraftverksamhet skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). MKB:n skall innehålla de utredningar som behövs för att kunna redogöra för verksamhetens påverkan på miljön. I MKB ingår ofta natur, fågel-, fladdermus- och kulturinventeringar, ljud- och skuggberäkningar, fotomontage, utredning om landskapspåverkan, teknisk beskrivning, lokaliseringsutredning samt en genomgång av förslag till villkor för verksamheten samt skyddsåtgärder. Verksamhetsutövaren bekostar de utredningar som behöver göras.

Som ett led i arbetet med MKB:n skall verksamhetsutövaren hålla samråd med berörda myndigheter, organisationer, närboende och andra som berörs av verksamheten. Samråden är öppna för allmänheten. Föreningar och närboende (ofta cirka 1 km från parken) får brevinbjudningar. Övriga bjuds in genom annons i lokalpressen.

När ansökan lämnats in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation får närboende, myndigheter och andra berörda möjlighet att yttra sig över ärendet till länsstyrelsen. Ansökan kungörs i lokalpressen och allmänheten uppmanas då att lämna synpunkter. Innan miljöprövningsdelegationen kan meddela tillstånd till en vindkraftpark måste den kommun där vindkraftverken skall byggas fatta beslut om att tillstyrka etableringen. Detta sker vanligen genom ett beslut av kommunstyrelsen.

 

Detaljplan och bygglov

Från den 1 augusti 2009 krävs som huvudregel inte bygglov eller detaljplan för stora vindkraftparker som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen enligt miljöbalken anses vara så omfattande att alla intressen tas tillvara. Om det råder stor efterfrågan inom ett område kan detaljplan krävas

Vid mindre vindkraftetableringar (som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken, se ovan) krävs som huvudregel detaljplan och bygglov.

 

Upphandling av vindkraftverk

De vindkraftverk som är aktuella att bygga i dagsläget är mellan 150 och 200 meter höga. Stena arbetar med beprövade leverantörer och de vindkraftverk vi äger i dag är Vestas, Nordex och GE. Vid upphandling till nya parker för vi diskussioner med fler leverantörer utöver Vestas dessa, såsom bl.a. Siemens och Enercon.

De vindkraftverk som är aktuella för Stena att bygga i dagsläget har en beräknad effekt mellan ca 2,0– 3,0 MW och kostar omkring 30 miljoner kronor.

 

Process och tidplan

En mycket ungefärlig uppskattning är att från det att arrendeavtal tecknas till att vi har en färdigbyggd park så tar det mellan tre och fem år.

Processen består av att vi tecknar avtal och vindmäter i normalt några månader innan arbete med tillståndsansökan påbörjas, s k förprojektering. Det krävs minst ett års vindmätningar för att någorlunda säkert kunna bedöma vinden.

Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till länsstyrelsen tar normalt ett knappt år och handläggningen av miljöansökan hos berörd Länsstyrelse tar även den cirka ett år. Byggnationstiden beror på antalet verk som skall uppföras.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare