Loading... (0%)

Stena lät spela in en film från byggnationen på saxberget i Ludvika

Vägar och uppställningsytor

Våra projektområde befinner sig huvudsakligen inom områden för produktionsskog. Vanligtvis finns det ganska mycket skogsvägar av varierande kvalitet. Stena använder befintliga vägar så långt möjligt, ofta behöver de rustas upp och förstärkas för att klara de tunga och stora transporter som en vindkraftetablering innebär. De största transporterna är vingtransporterna som är cirka 50 meter långa och de tyngsta är nacellerna (”huset uppe på vindkraftverket”) som kan väga upp till 150 ton med dagens storlekar.

Vid varje vindkraftverk behöver cirka 2.000 m² hårdgöras för uppställning av kranar och montage. Området behöver inte inhägnas men under byggtiden är det en byggarbetsplats med vissa restriktioner avseende tillgänglighet för allmänheten.

 

Elnät och elnätanslutning

Vindkraftverken producerar el och behöver givetvis anslutas till elnätet. Vindkraftverken levererar löpande driftdata till en övervakningscentral samt kan fjärrstyras vid vissa typer av automatstopp och behöver därför även anslutas med optokablar.

I samband med att vägarna förstärks läggs el- och optokablar (för dataöverföring) i marken längs befintliga eller nybyggda vägar.

Ett smärre antal kopplingskiosker kan behöva placeras inom vindkraftparken för att koppla ihop elnätet och eventuellt kan en transformatorstation behöva placeras inom området.

Elanslutning sker normalt till det överliggande 130 kV-nätet och inom parken byggs ett elnät i spänningsnivån 24- alternativt 36-kV.

 

Byggnation

Byggnationstiden varierar givetvis beroende på hur många vindkraftverk som skall byggas. I ett projekt med cirka tio vindkraftverk tar det omkring fem månader att rusta upp vägnätet samt etablera uppställningsytor. Själva vindkraftverken monteras snabbt och vanligtvis hinner entreprenörerna med ett par vindkraftverk på en vecka. Därefter följer elanslutningar och inkopplingar och ungefär en månad.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare