Loading... (0%)

Stena Renewable Energy har tecknat ett avtal med Sveaskog samt några privata markägare för uppförande av vindkraftverk ca 12 km söder om sjön Bolmen, på gränsen mellan Ljungby och Markaryds kommun. Under våren och hösten 2008 genomförde Stena två samrådsmöten, dels ett med Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Ljungby och Markaryd kommun och dels ett med närboende och allmänhet.

En ansökan enligt Miljöbalken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Länsstyrelsen i Kronobergs län dagarna innan jul 2008. Till midsommarhelgen 2009 kompletterades ansökan i enlighet med Länsstyrelsens önskemål.

Länsstyrelsen i Kronobergs län kungjorde den 31 augusti 2009 Stenas ansökan med tillhörande kompletteringar. Yttrandetiden gick ut i oktober och efter att Markaryds kommun bestämt sig för att kräva detaljplan för området innan tillstyrkan kan ske har ärendet vilandeförklarats av Stena i väntan på detaljplan.

En ansökan om plantillstånd lämnades in i början av 2010 till Markaryds kommun. En samordning kommer att ske med Arise Windpower som avser etablera vindkraft söder om Stenas projekt.

Försvarsmakten har efter en förnyad remissförfrågan under våren 2010 ställt sig negativ till planerna på en vindkraftetablering i området. Detta till följd av att Försbvarsmakten utreder behovet av ett utökat hinderfritt område kring skjutfältet Mästocka. En dialog förs nu med Försvarsmakten för att utreda möjliga lösningar. Markaryds kommun lät i samband med detta meddela att man inte avser låta Stena detaljprojektera området innan frågan med Försvarsmakten är löst.

Under våren 2010 har Markaryds kommun arbetat med en översiktsplan där bl a lämpliga områden för vindkraft har pekats ut. I det förslag som ställdes ut för samråd var Eriksdalprojektet i huvudsak med, men efter att Försvarsmakten yttrat sig negativt valde Markaryds kommun att ta bort området i den utställningshandling som finns utställd för synpunkter under perioden 2010-08-16 – 2010-10-18.

Vindmätning i området pågår i mast sedan maj 2009 och visar på god vind för en vindkraftetablering.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare