Vindpark Åby/Alebo

Om vindpark Åby/Alebo

Information och fakta

Projektet drevs tidigare av Statkraft/Södra och det finns ett laga kraftvunnet tillstånd för vindparken. Stena Renewable AB köpte detta tillstånd under sommaren 2019. Vi arbetar för tillfället med upphandling av turbinleverantör och entreprenör för byggnation av vägar, fundament, kranytor och elledningar.

Vi planerar för byggstart under våren 2020 och driftsättning av vindkraftverken under hösten 2021.

Projektinformationen kan komma att justeras då ny information inkommer kring projektet.

Antal verk: 36 st.
Totalhöjd: 200 m
Driftstart: 2021

Beskrivning av projektet

Projektet ligger i Mönsterås kommun, öster om Fliseryd och ca 8 km nordväst om Mönsterås. Landskapet domineras av skogsmark med inslag av vattendrag och våtmarker och det präglas av storskaligt skogsbruk där kalhyggen är vanligt förkommande. Området är till stor del utpekat som lämpligt för vindkraft i Vindbruksplan för Mönsterås kommun.