Vindpark Älgkullen

Om vindpark Älgkullen

Information och fakta

Projekt Älgkullen är lokaliserat sydost om samhället Hällsjön i Smedjebacken kommun. Tillståndsansökan inlämnades i maj 2015 och tillståndet för Vindpark Älgkullen vann lagakraft den 24 aug 2018. Vindmätning har genomförts i området och byggstart planeras till 2021.

Projektinformationen ovan kan komma att justeras i efterhand då ny information inkommer kring projektet

Antal verk: 15
Totalhöjd: 200 m
Driftstart: 2022

Beskrivning av projektet

Projektet är lokaliserat i den sydvästra delen av Smedjebackens kommun, sydost om samhället Hällsjön. Området angränsar till Ljusnarsbergs kommun samt Örebro län och är beläget ca 1 km från Ludvika kommun. Samråd med kommuner och länsstyrelsen ägde rum juni 2014.

Området domineras i huvudsak av barrskog med inslag av ett mindre antal sumpmarker. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området och det finns sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen i samhället Hällsjön.

Projektområdet sammanfaller i sin helhet med ett av de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan. Vindmätningar i området visar på goda vindförhållanden.