Vindpark Horshaga
  • Antal verk11
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2023

Fakta och information

Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, ca 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen i området utgörs främst av enstaka hus och spridd bebyggelse.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar beviljade tillstånd för vindparken i juni 2014. Ärendet har sedan prövats i Mark- och Miljööverdomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann lagakraft i mars 2016. Byggstart av vindparken beräknas till 2022.

Under våren 2019 har ansökan om ändringstillstånd lämnats in för Horshaga. Förnärvarande pågår prövning. Ändringen avser en höjning av totalhöjden från 200 m till max 220 m.

Under våren 2020 har ansökan om förlängd igångsättningstid lämnats in för Horshaga.

Antal verk: 11
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2023
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

APR 2019

Ansökan ändringstillstånd

MAJ 2020

Ansökan förlängd igångsättningstid

DEC 2023

Driftstart

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör