Vindpark Horshaga

Om vindpark Horshaga

Information och fakta

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar beviljade tillstånd för vindparken i juni 2014. Ärendet har sedan prövats i Mark- och Miljööverdomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann lagakraft i mars 2016.

Under våren 2019 har ansökan om ändringstillstånd lämnats in för Horshaga. Ändringen avser en höjning av totalhöjden från 200 m till max 250 m.

Projektinformationen ovan kan komma att justeras i efterhand då ny information inkommer kring projektet.

Antal verk: 11 st
Totalhöjd: 200 m
Beräknad produktion: Fastställs då vindkraftverken upphandlas
Driftstart: 2021

Beskrivning av projektet

Etableringen är lokaliserad till ett område vid Horshaga, ca 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen i området utgörs främst av enstaka hus och spridd bebyggelse.