Vindpark Horshaga

Om vindpark Horshaga

Information och fakta

Projektet ligger i Uppvidinge kommun, ca 6 km väster om Åseda. Tillståndansökan inlämnades april 2012. Den 24 juni 2014 beviljade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar tillstånd för vindparken. Ärendet har prövats i Mark- och Miljööverdomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann lagakraft i mars 2016.

Under januari- februari 2019 genomförs samråd avseende ändringstillstånd för vindpark Horshaga. Ändringen avser en höjning av totalhöjden från 200 m till max 250 m. Ansökan om ändringstillstånd planeras lämnas in i mars/april 2019.

Vi ber er inkomma med eventuella synpunkter skriftligen senast den 25 februari 2019 till Åsa Lindbom på nedanstående kontaktuppgifter.

Märk ditt yttrande med vilket projekt som avses; “Samråd Horshaga” eller “Samråd Älmedal”. Gäller ditt yttrande båda projekten märker du ditt yttrande med båda namnen och skickar enligt kontaktuppgifterna nedan.

E-post: asa.lindbom@wsp.com
Postadress: Miljömanagement, WSP Sverige AB, Att. Åsa Lindbom, Box 13033, 402 51 GÖTEBORG

Under samrådsutställningen i Ösjöbo bygdegård den 22 januari 2019 uppmärksammades att skillnaderna mellan de jämförande fotomontagen med totalhöjden 250 respektive 200 m var liten. Efter det att vi har gjort en ny kontroll av inställningarna i programmet som genererar montagen fann vi att inställningarna var felaktiga. Fotomontagen som skulle påvisa en totalhöjd om 200 m visade istället vindkraftverk med en totalhöjd om 239 m. Fotomontagen som påvisar totalhöjden om 250 m är korrekta.

Projektinformationen ovan kan komma att justeras i efterhand då ny information inkommer kring projektet.

Antal verk: 11 st
Totalhöjd: ca 200 m
Effekt: ca 2-3 MW per vindkraftverk
Leverantör: Ej beslutat
Beräknad produktion: Fastställs efter genomförda vindmätningar
Driftstart: Planerad under 2019

Beskrivning av projektet

Etableringen är lokaliserad till ett område vid Horshaga, ca 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen i området utgörs främst av enstaka hus och spridd bebyggelse.

Ett samråd enligt miljöbalkens 6 kapitel hölls den 13 september 2011 med Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Uppvidinge kommun. Samrådsmöte med allmänhet, föreningar och övriga intresserade ägde rum den 24 oktober 2011 i Bygdegården i Ösjöbol. Ansökan lämnades in i april 2012. Den 24 juni 2014 beviljade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar tillstånd för vindparken. Ärendet har prövats i Mark- och Miljööverdomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann lagakraft i mars 2016.