Vindpark Kronoberget

Om vindpark Kronoberget

Information och fakta

Projekt Kronoberget är lokaliserat till ett höjdområde vid Kronoberget i Lekebergs kommun, Örebro län. Tillstånden har vunnit laga kraft 2014.

Kontaktperson:
Andreas Björkqvist, andreas@windeye.se, +46 (70) 920 58 57

Antal verk: 16
Totalhöjd: 185 m
Effekt: 3,8 MW/verk
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: 200 GWh
Driftstart: 2019

Beskrivning av projektet

Projekt Kronoberget är lokaliserade till ett höjdområde vid Kronoberget i Lekebergs kommun, Örebro län. Projektområdet är beläget ca 3 km norr om Mullhyttan, ca 8 km väster om Fjugesta. I övrigt finns spridd bebyggelse runt projektområdet i form av byar, gårdar och stugor. Det kuperade landskapet inom projektområdet varierar mellan ca 120 och 260 meter över havet, och domineras av skog där det bedrivs ett aktivt skogsbruk. Projektområdet är beläget inom utpekat riksintresseområde för vindbruk.

Projektet startades tidigt 2010 och tillstånden vann laga kraft oktober 2014.

Vindkraftverken Vestas V136 som kommer etableras i projektet har en totalhöjd om 185 meter och rotordiameter på 136 meter, varför navhöjden är 117 meter. Maximal uteffekt är 3,8 MW per vindkraftverk varför den totala effekten är 60,8 MW. Totalt kommer vindpark Kronoberg producera ca 200 GWh årligen, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 40 000 villor.