Vindpark Odensvi
  • Antal verk7
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet vindpark Odensvi ligger i Hallsbergs kommun, 8 km sydväst om Hallsberg, precis norr om kommungränsen till Askersunds kommun. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under våren 2021. Samråd har skett under sommaren 2020.

Antal verk: 7
Totalhöjd: 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

MARS 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.