Vindpark Odensvi
  • Antal verk3
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Odensvi ligger i Hallsbergs kommun, 8 km sydväst om Hallsberg, precis norr om kommungränsen till Askersunds kommun. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd.

Samråd hölls under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under våren 2021. Ärendet kungjordes sommaren 2021 och i september tillstyrkte Hallsbergs kommun projektet. Nu fortsätter Miljöprövningsdelegationen prövningen.

JUNI 2020

Samråd

MAJ 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Pia är projektledare sedan 2018.

Pia Hjalmarsson

Projektledare