Vindpark Rosenholm
  • Antal verk16
  • Totalhöjd180
  • Driftstart2022

Fakta och information

  • Projektområdet för Vindpark Rosenholm är beläget cirka fem kilometer sydväst om Åseda i Uppvidinge kommun. Tillståndet vann laga kraft 2016 och har tagits fram av Statkraft, som Stena Renewable sedan köpt. En ansökan om förlängd igångsättningstid lämnades in 2020.
  • Under våren 2021 kommer ansökan om ändringstillstånd lämnas in för Rosenholm. Ändringen avser en höjning av totalhöjden från max 180 meter till max 220 meter samt begränsa tillståndet till att omfatta högst sex vindkraftverk.
  • Området domineras av skogsmark som till stor del är aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen i området utgörs främst av enstaka hus och spridd bebyggelse.

Större delen av projektområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

 

Antal tillståndsgivna vindkraftverk: 16
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter
Driftstart: 2022

En vindpark av den storleken som vindpark Rosenholm kräver tillstånd och ska tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen. Verksamheter som vindkraftparker anses medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt.

Vindpark Rosenholm har redan genomgått den prövning som behövs och tillståndet vann laga kraft 2016. De senaste åren har dock teknikutvecklingen gått snabbt framåt och verken som byggs idag är högre än de var förut. Högre verk innebär att vindenergin kan nyttjas mer effektivt och därmed kan ett lämpligt område för vindkraft nyttjas bättre utan att markanspråket blir särskilt mycket större. Av den anledningen ämnar nu Stena Renewable ansöka om ändringstillstånd för att kunna bygga högre verk.

Även i denna process ska Stena Renewable samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter och de kommuner, organisationer, företag, allmänhet etc som kan antas bli berörda av verksamheten. De synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som uppstår till följd av ändringen och lämnas in tillsammans med ansökan.

Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus och utställning på grund av Covid-19 inte är möjligt att genomföra enligt folkhälsomyndighetens restriktioner. För att i den mån det är möjligt erbjuda samma information som under öppet hus presenteras utställningen istället i digitalt format. Du hittar den här till höger tillsammans med samrådshandlingen, och i högre upplösning via denna länk:  Högupplöst samrådsuställning Vindpark Rosenholm .

Vi har också tagit fram några filmer som generellt beskriver tillståndsprocessen för vindparker som ni hittar här på hemsidan. Filmerna är ursprungligen framtagna för en ny tillståndsprövning och visar exempel från en generell vindpark. Eftersom detta handlar om ett ändringstillstånd av ett redan givet tillstånd skiljer sig informationen något i filmerna från det material som presenteras i övrigt.

 

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 21 mars 2021 och genomförs skriftligt på grund av Covid-19. Det är också då skriftliga synpunkter senast ska vara oss tillhanda. Vi önskar att ni i första hand skickar oss era synpunkter via e-post eller vanligt brev för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.

Märk ert meddelande med "Samråd Rosenholm" och skicka ert e-postmeddelande till asa.lindbom@ecogain.se eller brev till:

Ecogain
Att: Åsa Lindbom
Västra Hamngatan 17
SE-411 10 Göteborg

Har du frågor angående projektet eller information som du vill delge rörande projektet kan du kontakta Åsa Lindbom, Ecogain, eller Malin Hillström, konsult för Stena Renewable, under kontorstid (kl. 8.00-17.00).

Om du vill ha samrådsmaterialet skickat till dig per post kan du kontakta Julia Nordgärd.

Nedan presenteras några filmer som beskriver tillståndsprocessen för vindparker. Filmerna är ursprungligen framtagna för en ny tillståndsprövning och visar exempel från en generell vindpark. Eftersom detta handlar om ett ändringstillstånd av ett redan givet tillstånd skiljer sig informationen i filmerna något från det material som presenteras i övrigt.

Filmerna har vi gjort för att guida dig genom de planscher vi vanligtvis har med oss på en samrådsutställning. Istället för att finnas på plats fysiskt så berättar vi i filmerna vad man kan tänka på när man läser planscherna.

 

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Åsa Lindbom

MKB-konsult, Ecogain

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör