Vindpark Rosenholm
  • Antal verk16
  • Totalhöjd180
  • Planerad driftstart2024

Fakta och information

  • Projektområdet för Vindpark Rosenholm är beläget cirka fem kilometer sydväst om Åseda i Uppvidinge kommun. Tillståndet vann laga kraft 2016 och har tagits fram av Statkraft, som Stena Renewable sedan köpt. En ansökan om förlängd igångsättningstid lämnades in 2020.
  • Under våren 2021 ska en ansökan om ändringstillstånd lämnas in för Rosenholm. Ändringen avser en höjning av totalhöjden från max 180 meter till max 220 meter samt begränsa tillståndet till att omfatta högst sex vindkraftverk.
  • Området domineras av skogsmark som till stor del är aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen i området utgörs främst av enstaka hus och spridd bebyggelse.

Större delen av projektområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Antal tillståndsgivna vindkraftverk: 16
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter
Driftstart: 2022

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare