Vindpark Staverhult
 • Antal verk3-4
 • Totalhöjd270
 • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet vindpark Staverhult ligger i Ljungby kommun, ca två mil sydväst om Ljungby och ca 12 kilometer nordväst om Traryd. Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar passerar cirka 8 kilometer norr om vindparken och E4:an cirka 8,6 kilometer öster om vindparken. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd hölls under sommaren 2020. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län (MPD) under våren 2021. MPD kommer att kungöra ansökan när den anses komplett.

 

Antal verk: 3-4
Totalhöjd: 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

APR 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

Vanliga frågor

Vi besvarar dina frågor  Vi har sammanställt de vanligaste frågorna som uppstår i samhällen där vindkraft etableras. Är det något du tycker saknas? Maila till faq@stenarenewable.se  Hur mycket vindkraft har vi i Sverige i dag?

  Vid utgången av 2018 hade vi 3 659 vindkraftverk i Sverige. Tillsammans kan de producera cirka 19,5 TWh el10, vilket motsvarar 14 procent av Sveriges elanvändning och 12 procent av Sveriges elproduktion. Moderna vindkraftverk producerar betydligt mer el än många av de äldre befintliga verken, så det totala antalet vindkraftverk behöver inte öka så mycket för att kraftigt öka elproduktionen.

  Hur mycket vindkraft ska byggas i Sverige?

  Energimyndigheten har tagit fram olika scenarier för 2040-talet, där ett scenario har 90 TWh vindkraft och andra har 70 TWh vindkraft, och lite mer sol- och biokraft. Energimyndigheten menar på att scenariot med 90 TWh vindkraft har fördelar jämfört med de andra, bland annat på grund av den snabba teknikutvecklingen och att utbyggnaden kan ske på marknadsmässiga grunder. 90 TWh vindkraft 2040 kan jämföras med att vi har knappt 20 TWh vindkraft idag och att kärnkraften de senaste 10 åren producerat cirka 60 TWh per år.

  Vilken klimatnytta har vindkraft?

  Vindkraften har stor klimatnytta, både genom export då den ersätter kol- och gaskraft i våra grannländer och genom att möjliggöra elektrifiering av industrin och transportsektorn.

  När Sverige exporterar vindkraftsel och ersätter fossil elproduktion minskar utsläppen med omkring 600 000 ton koldioxid per TWh.6 Ett enda vindkraftverk som producerar 9 000 MWh per år kan därmed minska utsläppen med 5 400 ton. Det motsvarar 4 500 flygresor till Kanarieöarna.7

  Vindkraften ger också stor klimatnytta när den används för ökad elektrifiering på hemmaplan.
  Ett exempel är ett omfattande projekt i stålindustrin där målet är att tillverka helt fossilfritt stål, vilket skulle minska utsläppen med upp mot 6 miljoner ton. 15 TWh el beräknas behövas för att producera vätgas till den fossilfria tillverkningen.

  Kontaktpersoner

  Dan är projektchef sedan 2018.