Vindpark Staverhult

Om vindpark Staverhult

Information och fakta

Projektet vindpark Staverhult ligger i Ljungby kommun, ca två mil sydväst om Ljungby och ca 12 kilometer nordväst om Traryd. Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar passerar cirka 8 kilometer norr om vindparken och E4:an cirka 8,6 kilometer öster om vindparken. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i slutet av 2020. Samråd pågår under sommaren 2020.

Antal verk: 3-4
Totalhöjd: 270 m
Driftstart: 2024-2025

Samråd

En vindpark av den storleken som vindpark Staverhult kräver tillstånd och ska tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen. Verksamheter som vindkraftparker anses medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt.

Stena Renewable ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörda av verksamheten. De synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som lämnas in med ansökan.

Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus och utställning på grund av Covid-19 inte är möjligt. För att i den mån det är möjligt erbjuda samma information som under öppet hus presenteras utställningen istället i digitalt format tillsammans med en film där representanter från Stena Renewable med konsulter från WSP guidar dig genom utställningen och fotomontagen.

Allt samrådsmaterial hittar du här på hemsidan:
Samrådsunderlaget – det mest detaljerade textmaterial vi har om Vindpark Staverhult. Detta material ligger också till grund för samrådet med myndigheter.
Den digitala samrådsutställningen – de planscher vi brukar ställa ut på samrådsutställningen samt sex korta filmer vi har gjort för att guida dig genom utställningen. Istället för att finnas på plats så berättar vi i filmerna vad man kan tänka på när man läser planscherna. Det är sex filmer om olika teman och i varje film finns en hänvisning till vilka planscher man kan läsa på för att få veta mer om ämnet.
Dessutom har vi samlat länkar till ytterligare information om vindkraft längst ned på sidan.


Skicka in dina synpunkter

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 3 augusti 2020. Samrådet genomförs skriftligen på grund av Covid-19.

Skriftliga synpunkter ska vara WSP Sverige AB (WSP, driver processen avseende ansökan om tillstånd på uppdrag av Stena Renewable) tillhanda senast 3 augusti 2020. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.

Skicka e-postmeddelandet till cecilia.borgenhede@wsp.com eller brevet till:
Miljömanagement, WSP Sverige AB, Box 13033, 402 51 Göteborg.

Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Samråd Staverhult”.

Om du vill beställa samrådsunderlag eller utställningsbilder kan du kontakta:

WSP: Cecilia Borgenhede, på telefonnummer 010-721 05 39 eller via e-post på cecilia.borgenhede@wsp.com

Har du frågor angående projektet eller information som du vill delge rörande projektet, kan du kontakta Frida Gyllensten, WSP, eller Pia Hjalmarsson, Stena Renewable, under kontorstid (kl. 8.00-17.00). Har du inte möjlighet att ringa under kontorstider finns det två dagar extra avsatta för telefonsamtal rörande projektet med förlängda tider, dessa är:

Torsdag 4 juni 2020, kl. 10.00-20.00
Onsdag 10 juni 2020, kl. 10.00-20.00.

WSP: Frida Gyllensten, på telefonnummer 072-242 24 67 eller via e-post frida.gyllensten@wsp.com

Stena Renewable: Pia Hjalmarsson, på telefonnummer 070-485 53 96 eller via e-post pia.hjalmarsson@stena.com

Under semesterveckorna 29-31 kommer vi ha begränsad möjlighet att svara på frågor samt skicka samrådsmaterial. Återkoppling kommer istället ske när vi är tillbaka 3 augusti. Samrådstiden förlängs till 16 augusti.

Mer om vindkraft

 

Läs mer om vindkraft i vår pdf-folder

Frågor och Svar

 

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

energimyndigheten.se/vindlov

 

Se film från när vi byggde

Vindpark Kronoberget