Vindpark Tvinnesheda

Om vindpark Tvinnesheda

Information och fakta

Den aktuella vindkraftparken planeras att byggas i Tvinnesheda som ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen kring området utgörs främst av spridd bebyggelse.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt.

Antal verk: 47
Totalhöjd: 191 m
Effekt: 202 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: 600 GWh/år
Driftstart: 2021

Hur påverkas jag?

Nu börjar byggnationen av vindpark Tvinnesheda och som närboende börjar man märka av att det sker arbete i området. Det kommer vara begränsad framkomlighet på området en tid men efter att verken är byggda gäller allemansrätten som vanligt igen.

Under anläggningen av parken är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft och sprängning under byggnationen och då behöver allmänheten hålla avstånd. Under sprängning sker en signal med hjälp av en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal (---). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas. Befintliga vägar, t ex Bolagsvägen och den gamla järnvägsbanken, kommer huvudsakligen att hållas öppna, men det är viktigt att vara försiktig och ta hänsyn till byggtrafiken

Preliminär tidplan

April 2020
Avverkning börjar.

Maj 2020
Byggnation av vägar, ytor, el och fiber startar. Under den här perioden körs det in mycket massor (t ex grus till vägarna) till vindparken.

Januari 2021
Byggnation av fundament inleds. Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-130 betongbilar, även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken.

April 2022
Installation av vindkraftverk startar. Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.

September 2022
Alla vindkraftverk klara och i drift. I slutet av 2022 planeras parken vara klar.

Vid frågor kontakta

Per Eriksson
Projektledare
Stena Renewable
0704-855 384

Fredrik Hasselström
Samordnande Byggledare
Stena Renewable
070-382 08 40

P-A Pettersson
Platschef
Veidekke
070-555 78 67