Vindpark Tvinnesheda/Badeboda

Om vindpark Tvinnesheda/Badeboda

Information och fakta

Projektet ligger i Uppvidinge kommun, mellan Tvinnesheda och Badeboda. Projektet har lagakraftvunnet tillstånd och förnärvarande pågår förberedande arbeten för elanslutningen.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljade vindpark Tvinnesheda-Badeboda tillstånd enligt miljöbalken i juni 2011. Efter prövning även i Mark- och miljödomstolen vann tillståndet lagakraft i september 2012. Förberedande arbeten för att anslutande elledning pågår.

Projektinformationen kan komma att justeras då ny information inkommer kring projektet.

Antal verk: 47
Totalhöjd: max 191 m
Driftstart: 2022

Beskrivning av projektet

Den aktuella vindkraftparken planeras att byggas i Tvinnesheda-Badeboda som ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen kring området utgörs främst av spridd bebyggelse.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt.