Vindpark Tvinnesheda/Badeboda

Om vindpark Tvinnesheda/Badeboda

Information och fakta

Projektet ligger i Uppvidinge kommun, i ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Projektet har lagakraftvunnet tillstånd och förnärvarande pågår förberedande arbeten för elanslutningen.

Antal verk: max 50 st
Totalhöjd: max 191 m
Effekt: ca 2-3 MW per vindkraftverk
Leverantör: Ej beslutat
Beräknad produktion: Fastställs då vindkraftverken upphandlas
Driftstart: ca 2018

Beskrivning av projektet

Den nu aktuella vindkraftparken planeras att lokaliseras till Tvinnesheda-Badeboda som ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen kring området utgörs främst av spridd bebyggelse.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljade den 27 juni 2011 vindpark Tvinnesheda-Badeboda tillstånd enligt miljöbalken. Ärendet överklagades, men i september 2012 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningstillstånd. Det innebär att tillstånden nu vunnit laga kraft. Förberedande arbeten för att anslutande
elledning pågår.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt.